Overview

The job has a dual role – to work with departments of the Council that are developing and implementing policies, plans and projects, and also to contribute to the work of the Council’s Planning Service, ensuring that the Council delivers its S6 Biodiversity Duty as set out in the Environment (Wales) Act 2016, in a cost effective manner, and meets all other wildlife and policy requirements.

The post holder will  provide expert advice on ecology and biodiversity to all departments and officers of the County Council that develop and implement policies, plans and projects (with or without partner organisations) to ensure that these take full account of relevant national, and international legislation, including the Conservation of Habitats and Species Regulations 2017 (as amended), Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015, Environment (Wales) Act 2016, the Protection of Badgers Act 1992 and the Wildlife and Countryside Act 1981, and Local and National planning policy.

The post is based in Carmarthen.

A basic knowledge of Welsh is required to accomplish this post. Support can be provided on appointment to reach this level.

For an informal discussion please contact Rosie Carmichael on 01267 228727.

Closing Date : 21/01/2019

Application forms are available on-line at www.carmarthenshire.gov.wales

——————————————————-

 

Adran yr Amgylchedd

Cynllunio – Caerfyrddin

Ecolegydd

£30,756 – £34,106 (Gradd I)

Cyf: 019092

Mae dwy rôl i’r swydd hon, sef gweithio gydag adrannau’r Cyngor sy’n datblygu ac yn gweithredu polisïau, cynlluniau a phrosiectau, a hefyd cyfrannu at waith Gwasanaeth Cynllunio y Cyngor, gan sicrhau bod y Cyngor yn cyflawni ei Ddyletswydd Bioamrywiaeth o dan Adran 6 fel y nodir yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, mewn modd cost-effeithiol, ac yn bodloni’r holl ofynion eraill o ran polisïau a bywyd gwyllt.

Bydd deiliad y swydd yn rhoi cyngor arbenigol ar ecoleg a bioamrywiaeth i holl adrannau a swyddogion y Cyngor Sir sy’n datblygu ac yn gweithredu polisïau, cynlluniau a phrosiectau (gyda neu heb sefydliadau partner) i sicrhau bod y rhain yn rhoi ystyriaeth lawn i ddeddfwriaeth genedlaethol a rhyngwladol berthnasol, gan gynnwys Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 (fel y’i diwygiwyd), Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, Deddf Gwarchod Moch Daear 1992 a Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981, a pholisi cynllunio lleol a chenedlaethol.

Lleolir y swydd hwn yng Nghaerfyrddin.

Mae angen dealltwriaeth sylfaenol o’r Gymraeg i gyflawni’r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Rosie Carmichael ar 01267 228727

Dyddiad Cau : 21/01/2019

Gellir cael ffurflen gais ar-lein drwy fynd i: www.sirgar.llyw.cymru